Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Aktualisace SCLLD k 25.02.2020

Aktualisace SCLLD k 25.02.2020

Zveřejněno 17.02.2020

MAS KLS jako nossitel strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen SCLLD) vyzývá subjekty k připomínkování změn strategie. Navrhované změny strategie jsou zveřejněny v tomto dokumentu

Připomínky lze zaslat poštou na adresu sídla MAS, do datové schránky MAS nebo na e-mail maskls@seznam.cz. Připomínky musí být doručeny do 25.02.2020 do 12 00. Připomínky lze uplatnit na veřejném projednávání, které se uskuteční dne 25.02.2020 ve 12 30 v sídle MAS na adrese Police 142. 

Účastí na akci případně zasláním připomínek nebo připomínky souhlasí dotyčný s pořízením fotodokumentace z průběhu akce, s poskytnutím údajů uvedených v presenční listině akce a s poskytutím zaslaných připomínek poskytovateli dotace na projekt CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0004464, administrátorovi projektu CLLD_16_02_054 a jím pověřeným osobám, jakož orgánům provádějícím vnější kontrolu, zejména: Nejvyšší kontrolní úřad, Ministerstvo financí ČR – Platební a certifikační orgán (PCO),  Ministerstvo financí ČR – Auditní orgán (AO), Evropská komise,   Evropský účetní dvůr (EÚD),  Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF),  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS),  Orgán finanční správy (OFS), řídícím orgánům IROP a PRV. 

Záznam z veřejného projednání

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET