Místní akční skupina Kelečsko-Lešensko-Starojicko

Podmínky pro přistoupení nových partnerů

Na základě Žádosti o doplnění zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS č.j. SZIF/2015/0647586 zveřejňujeme podmínky pro přistoupení nových partnerů: Členem MAS se může stát každý občan starší 18-let, který je občansky bezúhonný, plně způsobilý k právním úkonům, má trvalé bydliště na území působnosti MAS a splňuje podmínky stanovené těmito stanovami. Členem MAS se může stát kterákoliv právnická osoba se sídlem nebo provozovnou na území působnosti MAS nebo musí prokazatelně na území MAS místně působit (rozhodnutí o místní působnosti takového subjektu schvaluje Valná hromada). Členem MAS nemůže být právnická osoba, na jejíž majetek byla prohlášena likvidace či konkurz.

Členství v MAS vzniká rozhodnutím valné hromady na základě podané písemné přihlášky. Valná hromada bez zbytečného odkladu o svém rozhodnutí vyrozumí žadatele.

 

Člen MAS má právo:
a) aktivně se účastnit činnosti MAS,
b) hlasovat na jednáních orgánů MAS v případě, že je členem tohoto orgánu, a tím rozhodovat o její činnosti, člen má právo hlasovat na jednání Valné hromady,
c) vyžadovat informace o činnosti a hospodaření MAS,
d) volit a být volen do orgánů MAS, s tím, že jeden člen MAS nemůže být souběžně členem programového výboru, výběrové komise, kontrolní a revizní komise. Jeden člen - partner může být kromě nejvyššího orgánu členem pouze jednoho povinného orgánu.
e) určit si zařazení do zájmové skupiny podle své převažující činnosti

Člen MAS má povinnost:
a) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní normy MAS,
b) plnit přijatá rozhodnutí podle těchto stanov a ostatních norem orgánů MAS a smluvní závazky jimi uzavřené,
c) účastnit se aktivně práce ve spolku,
d) platit řádně členské příspěvky,
e) zdržet se jednání, která by poškozovala zájmy a dobré jméno MAS, dodržovat vůči ostatním členům ohleduplnost, vzájemný respekt a zásady dobrého soužití.

 

Přihláška za člena MASKLS

 

 

© 2008 MASKLS.cz | Webdesign: NOWONET